ગુજરાત પોલીસ ભરતી : લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરો માં ભરતી ૨૦૧૯


Anti Corruption Bureau (ACB Gujarat) Recruitment 2019


Anti Corruption Bureau (ACB) Gujarat has recruitment for below mentioned Posts 2019. Other details of post like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given in this post.


www.ojasstudy.xyz


Posts:

Technical Adviser: 01 Post
Law Adviser: 08 Posts

20,000 assistance to student preparing for competitive exams Click for More Information


Total No. of Posts: 09


Educational Qualification:

(1)Technical Adviser: Having a degree of Civil Engineer / Architect from a recognized university.
Click Here


(2)Law Adviser: Graduate in Law Stream

for more details read official notification.

Selection Process: 


Candidates will be selected based on an interview process.

How to Apply: 


Eligible and interested candidates send their application and  necessary documents on given address in the advertisement. for 

Note : Candidates are suggested to first  read official 
notification before applying for these post.

Important Link:

(1) Technical Adviser Click Here
(2) Law Adviser Click Here
(3) More Jobs Click Here
ગુજરાત પોલીસ ભરતી : લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરો માં ભરતી ૨૦૧૯ ગુજરાત પોલીસ ભરતી : લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરો માં ભરતી ૨૦૧૯ Reviewed by Hiren poriya on July 18, 2019 Rating: 5

No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Powered by Blogger.